CheckpointLX CheckpointL
Survey: Customer perception of i-Bank service quality - A case study of BCEL

The study of i-Bank service quality perceived by customer in Laos and developement of internet banking service quality model for Lao context/ ບົດວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງກຸ່ມລູກຄ້າໃນປະເທດລາວຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງ i-Bank  ແລະ ການພັດທະນາໂມເດວຄຸນນະພາບການບໍລິການ i-Bank ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າໃນປະເທດລາວ.

This questionnaire should take approximately 7 minutes of your time/ແບບສອບຖາມນີ້ໃຊ້ເວລາໃນການ ຕອບປະມານ 7 ນາທີຂອງເວລາທ່ານ.

Participation in this research is voluntary and please answer according to your understanding about the i-Bank of BCEL. All information will remain confidential and there is no right or wrong answer/ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕອບແບບສອບຖາມນີ້ແມ່ນມາຈາກຄວາມສະໝັກໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ກະລຸນາຕອບຕາມ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານເອງກ່ຽວກັບການບໍລິການ i-Bank ຂອງ ທຄຕລ. ຂໍ້ມຸນທັງໝົດແມ່ນຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບໍ່ມີຄຳຕອບໃດທີ່ຜິດ ຫຼື ຖືກ.

To start, click on "Next" button on the bottom right / ກົດທີ່ປຸ່ມ "Next" ທາງດ້ານລຸ່ມຂວາມື ເພື່ອເລີ່ມແບບສອບຖາມ