You have completed 0% of this survey
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

COVID-19 PANDEMIN OCH DESS EFFEKTER

Mänskligheten upplever ett unikt ögonblick i historien med allvarliga effekter för individer, familjer och samhällen. För framtida skeenden kommer det att vara av stor vikt att bättre kunna förstå vad som händer med oss under de oväntade händelserna efter COVID-19-utbrottet.

Vilka är vi?

Vi inbjuder dig att delta i ett projekt utvecklat av en grupp forskare inom folkhälso- och mentalhälsa från universiteten i Porto (ISPUP) och European University (Portugal), University of Malta (Malta / Italien), Salud Mental Hospital Universitario San Cecilio (Spanien) , Mittuniversitetet och Gävle högskola (Sverige), University of West Attica (Grekland), Association of Domestic Violence Intervention Programs (USA), University of Central Lancashire (Storbritannien), Kolkata Haematology Education and Research Initiative (India) och Centre for Injury Prevention and Research (Bangladesh).

Innan du bestämmer dig för om du vill delta är det viktigt att du förstår varför den här studien genomförs, varför vi frågar om ditt samarbete, vad studien kommer att betyda för dig och hur din information kommer att användas.

För att delta måste du vara 18 år eller äldre.

Varför gör vi den här studien?

Tidigare pandemier har haft en negativ påverkan på människors livssituation och välbefinnande. Att erhålla fler och mer omfattande svar på frågor som rör vår livssituation och välbefinnande är av stor vikt för att utvidga vår förståelse och om möjligt utveckla ännu mer adekvata och effektiva åtgärder för att hantera reaktioner under och efter COVID-19-pandemin.

Varför delta?

Vi studerar personer, från olika länder, oberoende av om de är infekterade av COVID-19 eller inte. Vi hoppas att ditt samarbete kan bidra till att utvidga kunskaper om effekterna av pandemin för vår nutid och framtid.

Vad efterfrågar vi från dig?

Om du, efter att ha läst det informerade samtycket, väljer att delta ber vi dig svara på en enkät som innehåller ett antal frågor som rör olika aspekter av välbefinnande, sociala interaktioner, demografi / socioekonomi i relation till COVID-19.

Måste du delta?

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan börja och avsluta ditt deltagande när du vill. Datainsamling kommer att ske de närmaste 3 till 5 månaderna och kommer att göras med garantier för strikt konfidentialitet och i enlighet med gällande datalagstiftning.

Om du bestämmer dig för att delta, klicka på alternativet, "Jag är 18 år eller äldre och jag deltar frivilligt i denna studie " på nästa sida .

Kan du avbryta ditt deltagande?

När du väl börjat kommer du inte att kunna ta tillbaka dina svar men ditt deltagande är fullkomligt anonymt. Inga personliga data, eller vare sig ditt namn, email eller IP-adress samlas in.

Möjliga risker

Det kan vara upprörande att svara på frågor om coronapandemin. Du kan hoppa över de frågor som du inte vill svara på.

Sekretess och säkerhet

Dina svar kommer att samlas in, behandlas och analyseras i strikt överensstämmelse med den europeiska lagen om sekretess och säkerhet för data, det europeiska parlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 om skydd av individer som rör behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, avvisande av direktiv 95/46 / EG) och annan lagstiftning som är tillämplig för behandling av personuppgifter.

Forskningen organiseras av Institute of Public Health, University of Porto (ISPUP, Portugal) i samarbete med European University (Portugal) University of Malta (Malta/Italien), Salud Mental Hospital Universitario San Cecilio (Spanien), Mittuniversitetet och Gävle högskola (Sverige), University of West Attica (Grekland), Association of Domestic Violence Intervention Programs (USA), University of Central Lancashire (Storbritannien), Kolkata Haematology Education and Research Initiative (India) och Centre for Injury Prevention and Research (Bangladesh).

Ur juridisk synvinkel är Porto universitet (Portugal) ansvariga för behandlingen av uppgifter i förhållande till de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna studie.

Din integritet och skyddandet av dina personuppgifter är av stor vikt för oss. Projektet analyseras och kommer att följas av person som har ansvarar för dataskydd vid ISPUP.

Datainsamling

Studien omfattar insamling av olika uppgifter som ingår i svaren på det följande frågeformuläret. Dessa uppgifter berör områden som demografisk / socioekonomisk bakgrund och upplevelse av välbefinnande.

ISPUP rekryterar inte deltagare direkt. Denna uppgift delegeras till varje projektpartner. ISPUP tillhandahåller dock en informationslagringsplattform där data kommer att samlas in och analyseras. Informationen som samlas in genom undersökningar kommer att lagras på lokala servrar som ägs av ISPUP och kommer inte att delas med tredje parter, och kan endast nås av behöriga forskare från ISPUP och partners. Alla villkor för konfidentialitet och fysisk och beräkningssäkerhet för dina uppgifter skyddas och garanteras, med lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder som vidtas för att skydda och mildra riskerna av deras behandling. All data som samlas in är helt anonymiserad, krypterad och tillgången till data är kontrollerad. Valet av data som ska samlas in och undersökningsfrågorna beslutades mot bakgrund av en princip om dataminimering och forskningsprojektets vetenskapliga mål.

Ingen information kan samlas in utan ditt informerade samtycke och det är därför vi ber dig att ge det genom innan du fyller i frågeformuläret. Frågeformuläret riktar sig inte till någon speciell del av befolkningen. Hur som helst kan frågorna besvaras i alla miljöer av människor i olika åldrar och kulturer. Färdigställandet bör dock INTE göras av personer under 18 år. Statistiska data kommer enbart att sparas i en aggregerad form och vara helt anonyma.

Gemensamt ansvar för databehandling

ISPUP och partners reglerade deras respektive ansvar angående behandling av personuppgifter under villkor som sammanfattas enligt följande. ISPUP säkerställer den vetenskapliga samordningen av projektet, med definitionen av de viktigaste vetenskapliga målen, de frågor som ska utarbetas och de uppgifter som ska samlas in genom ett frågeformulär, samt prioritering i dataanalyser och i framställningen av de viktigaste slutsatserna från undersökning. Detta kommer dock att göras i samarbete med partnerna. ISPUP ansvarar också för att definiera, implementera och underhålla de viktigaste tekniska medlen för insamling och bevarande av data, såväl som de databehandlingsmetoder som ska implementeras. ISPUP som kontaktpunkt har det huvudsakliga ansvaret för att svara på förfrågningar som lämnats in av registrerade och partners, med nödvändigt stöd och support från partner.

Datahållares rättigheter

För ägare av data erkänner lagen följande rättigheter: Information, åtkomst, rättelse, radering, portabilitet och begränsning av behandlingen av data. Utövandet av några av dessa rättigheter kan tas bort eller begränsas i enlighet med villkoren i tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, i den mån sådan utövning sannolikt kommer att göra det omöjligt eller allvarligt försämra uppnåendet av målen för forskning syften och endast i den utsträckning som är nödvändig för att sträva efter dessa syften.

Dessa rättigheter måste utövas med ISPUP-datakontrollanten via e-post: secretaria@ispup.up.pt. ISPUP har utsett en dataskyddsansvarig som kan kontaktas via e-post: dpo@ispup.up.pt. Lagen ger dig också rätten att lämna in klagomål vid en europeisk tillsynsmyndighet, och i Portugal är den behöriga myndigheten CNPD (www.cnpd.pt).

Myndigheter i andra länder är: Swedish Data Protection Authority (https://www.datainspektionen.se/); Spanish Data Protection Agency (https://www.aepd.es/es); The Italian Data Protection Authority (https://www.garanteprivacy.it/home); Hellenic Data Protection Authority (https://www.dpa.gr/); Information Commissioner´s Office (https://ico.org.uk/); Ministry of Electronics & Information Technology (http://meity.gov.in/); Digital Security Act (https://www.cirt.gov.bd/); and Data Protection Laws and Regulations (see https://iclg.com/).